Category Archives: New Sentences In Chinese

Zhè gè jiào shénme

New Chinese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/chinese

 • zhè gè jiào shénme  [xxx]

Zhè gè zěnme xiě

New Chinese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/chinese

 • zhè gè zěnme xiě  [xxx]

Nín néng shuō màn yī diǎn ma

New Chinese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/chinese

 • nín néng chóngfù yī xià ma  [xxx]
 • nín néng shuō màn yī diǎn ma  [xxx]

Qǐng zuò

New Chinese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/chinese

Qǐng shāo děng

New Chinese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/chinese

Hái hǎo nǐ ne

New Chinese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/chinese

Hěn hǎo xièxie nín ne

New Chinese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/chinese

 • nín hǎo ma  [xxx]
 • hěn hǎo xièxie nín ne  [xxx]

Zhè shì shénme

New Chinese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/chinese

 • zhè shì shénme  [xxx]

Duō shǎo qián

New Chinese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/chinese

 • duō shǎo qián  [xxx]

Wǒ gǎo bù dǒng

New Chinese sentences 100% free

available at http://xxx.linguistmail.com/chinese

 • wǒ jīhū shénme dōu bù zhīdào  [xxx]
 • yǒu de yīn hěn nán fā  [xxx]
 • wǒ juéde zhè hěn nán  [xxx]
 • rénmen jiǎng de tài kuài le  [xxx]
 • wǒ juéde nǐ shuō de búcuò  [xxx]
 • wǒ dǒng yìdiǎn  [xxx]
 • wǒ yìdiǎn dōu bù dǒng  [xxx]
 • wǒ gǎo bù dǒng  [xxx]